Колеж по туризъм
Икономически университет - Варна

ТРАДИЦИИ, ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ИНОВАЦИИ 
ЗА ВАС, СТУДЕНТИ !
Извадка от Правилника на Икономически университет - Варна


 Колежът по туризъм при Икономически университет - Варна, е приемник на първия Учебен комплекс по международен туризъм у нас, който е създаден към Главно управление по туризма при Министерския съвет с негово Разпореждане № 811 от 8 ноември 1963 г. Първоначално обучението започва в курорта Св. Константин, а по-късно продължава в комплекса” Златните пясъци “със задача да се подготвят управители и заместник-управители на хотели и ресторанти, администратори и сервитьори, а впоследствие и екскурзоводи, информатори и организатори по туризъм.
През 1965 г. Учебният комплекс се преобразува в Полувисш институт по международен туризъм, а през 1989 г. - в Полувисш институт по туризъм.
С Постановление на МС № 16 от 27 януари 1997 г. Полувисшият институт по туризъм се преобразува в Колеж по туризъм като самостоятелна структура, интегрирана методически към Икономически университет- Варна, а от 1999г. той става негово основно звено. През 1999 г. колежът получава институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация заедно с програмната акредитация на двете специалности. През същата година специалност “Организация и управление на хотели и ресторанти” получава официална акредитация и от университета Оксфорд-Брукс във Великобритания.
Като юридическо лице и сега като основно звено на Икономически университет- Варна, Колежът по туризъм прилага Единните държавни критерии и стандарти в учебната документация, правилниците и нормативните документи в съответствие със Закона за висшето образование /ЗВО/, Закона за научните степени и научните звания /ЗНСНЗ/, нормативните актове и указанията на Министерството на образованието и науката /МОН/. Той се субсидира чрез Икономически университет – Варна от държавния бюджет.
За осъществяването на своята дейност Колежът по туризъм ползва част от сградата на Средното училище по изкуствата “Д.Христов”, както и базата на Икономически университет-Варна , а професионално-практическото обучение е изведено в туристически организации и фирми на договорни начала.
В своята 40-годишна история Колежът по туризъм е подготвил повече от 6900 специалисти в редовната и над 2500 в задочната форма на обучение. Те и днес формират гръбнака на българския туризъм и заемат ключови позиции като оперативни мениджъри и изпълнителски кадри. Много преподаватели са минали също през неговата школа и днес работят като консултанти, участници в екипи и ръководители на регионални, национални и международни проекти за устойчиво развитие на образованието по туризъм и на туризма като отрасъл на българската икономика.


Извънучебна дейност

Проекти

През годините на своето развитие Колежът е осъществявал интензивни международни контакти с редица европейски страни за обмен на опит в обучението на кадри за туризма (Германия, Австрия, Полша, Унгария, Чехия, Украйна, Франция, Испания, Кипър и др.).

През 1995г. стартира международен проект, финансиран от Британския “Ноу – Хау” Фонд, благодарение на който в Колежа постъпиха значителен брой съвременни специализирани учебници, книги, периодика, технически средства и бяха осъществени краткосрочни специализации във Великобритания за над 10 преподаватели.
Полученото и приложено “Ноу – Хау” от водещи Британски университети (Борнмут, Съри, Манчестер, Оксфорд – Брукс), направи възможна акредитацията на Колежа в Университета Окфорд Брукс - Великобритания. Десет студенти от Колежа проведоха лятна практика в хотели във Великобритания.
По линия на Британския «Ноу-хау» Колежът спечели и реализира проект за «Социализация на персонал във ВК «Ривиера» Златни пясъци», през 1999-2000 г. В рамките на проекта бяха създадени: Брошура за социализация на персонала и Учебен наръчник за персонала, филм «Социализация на персонала във ВК «Ривиера», учебен филми «Грижа за клиента» (първи по рода си в България, специализиран за сферата на туризма»

От 2000 – 2002г. Колежът работи по проекти на програма “Леонардо да Винчи”, финансирана от Европейския съюз, с партньори от Австрия и Германия. В рамките на единствения засега по рода си пилотен проект по тази европейска програма, са разработени пакет от материали за дистанционно обучение на семейни хотелиери по осем учебни модула.
През 2002 г. 30 студенти от Колежа проведоха своя стаж в туристически обекти в Австрия като сомелиери, сервитьори и ски-аниматори, финансирането на който стана по проекти по мобилност отново чрез европейската програма “Леонардо да Винчи»

Преподаватели от катедра «Туризъм» са провели краткосрочно обучение – специализирано, профилирано или пригодено за нуждите на заявителя – в различни направления в туризма и сферата на услугите. Значимите организации и фирми, с които е работил съвместно Колежът по организирането на краткосрочни и средносрочни курсове за обучение са Балкантурист АД, «Гранд хотел Варна», НЕК, Хотел Интернационал, Асоциация «Стара Планина», «Корн»,
Преподаватели от катедра «Чужди езици» са провели многократно курсове по чужди езици към Колежа и за външни организации и фирми, в т.ч. специализирани за нуждите на заявителя.

Постижения

През 2003г. шестима преподаватели от катедра “Чужди езици” бяха лицензирани да провеждат обучения и изпити по немски и английски език за всички желаещи в България да получат европейски езикови сертификати “TELC“. Тези сертификати ви дават правото и възможността да удостоверите езиковите си знания при постъпване на работа, както в България, така и в европейските страни.

През последните няколко години преподавателите от катедра “Туризъм” са написали и издали единадесет учебника и учебни помагала с подчертана практическа насоченост, които са полезни не само за студентите, но и за професионалистите в туристическия бизнес. Най-важните сред тях са:


1. «Лична ефективност»
2. «Технология на обслужването в хотела»
3. «Организация на при обслужване на банкети и приеми»
«Коктейл Бар»
«Технология на кулинарна продукция»
«Маркетинг в туризма»
«Основи на управлението», специализирано в туризма
«Управление на човешките ресурси»
«Маркетинг на свободното време и туризма»

През 2006 г., учебникът «Маркетинг на свободното време и туризма», с автори Генка Рафаилова и Снежина Кадиева, беше удостоен от Българската асоциация по маркетинг с наградата «Най-добра книга по маркетинг издадена през 2005 г.»

През месец юли, 2006 г. ст.ас. Станислав Пляков, покори самостоятелно и успешно, връх Монт Бланк в Алпите, Франция, висок.....

Преподавателите от катедра «Чужди езици» са издали над 5 учебни помагала за подготовка за кандидатстудентски изпити, за екскурзоводи, речници специализирани в туризма. Най-важните сред тях са:Copyright © 2018
World's Best Web Hosting Bluehost is now available at very low price with this Bluehost Coupon
Best Coupon for Siteground WPEngine Maximum Discount Godaddy Vouchers